STATYSTYKA

STATYSTYKA


Statystyka, analiza statystyczna dla studentów nauk społecznych – brzmi bardzo groźnie. Dla porównania, nauka statystyki wykładana na matematyce, ekonomii, fizyce – zaczyna od budowy samochodu, a kończy na kursie jazdy rajdowym samochodem, tymczasem na psychologii – taka statystyka przypomina kurs jazdy samochodem dla kategorii B1. I na tym to się kończy. Nie powinno więc nas dziwić, że kiedy przychodzi napisanie pracy magisterskiej, która celem jest m.in. wykazaniem się kreatywnością i wiedzą ze statystyki, wnioskowaniem statystycznym, student z takim dorobkiem wiedzy rozkłada ręce i prosi o pomoc osoby trzecie. Póki co taka pomoc jest dozwolona.

Analiza statystyczna psychologia

 

Statystykę opisową reprezentuje analiza struktury i współzależność. Określamy tutaj cechy zbiorowości (zob. położenie, częstość, rozproszenie, skupienie, skośność), relacji między badanymi zmiennymi.

Statystykę indukcyjną reprezentuje wnioskowanie statystyczne

ETAPY BADANIA STATYSTYCZNEGO

  1. Przygotowanie badania

Cel i przedmiot badania, pytania badawcze, metoda (osoby badane, materiał, procedura)

  1. Obserwacja statystyczna

Pomiar  — dane statystyczna

  1. Analiza i prezentacja zebranego materiału
  • Grupowanie (proste, złożone i typologiczne) i prezentacja wyników badania, w tym budowanie szeregów statystycznych (szczegółowe i rozdzielcze)
  • Opisanie miar struktur (miary tendencji centralnej, miary dyspersji, asymetrii i koncentracji
  1. Wnioskowanie statystyczne
  • Estymacja statystyczna (estymacja podziałowa dla średniej, wariancji i proporcji
  • Ustalenie minimalnej liczebności próby.
  • Weryfikacja hipotez parametrycznych (testy dla średnich, wariancji, proporcji
  • Weryfikacja hipotez nieparametrycznych

W analizie statystycznej wszystko sprowadza się do istotności statystycznej.

Przy opracowaniu części metodologicznej, nie tylko wykazujemy się wiedzą z metodologii badań, jak również ze statystyki. Postawione przez nas pytania i w konsekwencji hipotezy badawcze musimy jakoś sprawdzić. Tutaj należy wykazać się znajomością algorytmu wyboru testu psychologicznego.  

Umiejętność wykorzystania narzędzi statystycznych stanowi w ocenie autora predykat sukcesu,  nie tylko lokalnego co globalnego. Statystyka to dziedzina która posiłkuje się wyłącznie matematyką. Opanowanie matematyki w stopniu zaawansowanym pozwoli przyswoić statystykę, do tego stopnia że stanie się przyjemnym doświadczeniem. Pozwoli zrozumieć prawa przyrody, z którymi na co dzień mamy do czynienia, jednakże ze względu na powszechność nie zwracamy na nie uwagi, traktując je jako coś oczywistego. Głębsze drążenie tematu staje się niemożliwe że względu na ograniczenia czasowe i braku narzędzi do pracy. Naszym zadaniem jest pomoc w zrozumieniu wszelkich zjawisk  społeczno – kulturalnych