Analiza statystyczna dla prac magisterskich i doktoratów

Wartość przyszłości polega na tym co dziś potrafimy wytrzymać i ukształtować (Conrad)

Co oferujemy

Kontakt

Regulamin

Analiza statystyczna, metodologia badań, prace magistrskie i doktoraty

Kiedy ktoś nas zapyta, po co psychologii metodologia i statystyka? odpowiemy kąśliwie że, pytanie jest nie na miejscu i pozbawiane racjonalnej przesłanki. Z drugiej strony, możemy siebie samego zapytać, kiedy stało się to oczywiste, że psychologia jest konglomeratem świata konstrukcji teoretycznych i świata faktów empirycznych?
Rolę statystyki w badaniach, nie tylko naukowych, możemy rozważać z różnych punktów widzenia. Dzięki stosowaniu metod statystycznych do opracowywania wyników badań jesteśmy w stanie uogólniać rezultaty zaobserwowane w niewielkiej próbie na populację, z której próba ta została wybrana. Stosowanie metod statystycznych umożliwia więc przeprowadzanie badań na stosunkowo niewielkich grupach (osób, czy innych obiektów badania). Tym samym, mimo całej niepewności, jaką obarczone są wyniki analiz statystycznych, dzięki stosowaniu metod statystycznych w opracowywaniu danych, obiektywizujemy odczucia i przeczucia badacza, obiektywizujemy podejmowane decyzje. Statystykę (rozumianą tu jako zespół metod analizy danych) możemy traktować jako narzędzie do podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji (stąd tak wielkie, wręcz podstawowe, znaczenie odgrywa w statystyce prawdopodobieństwo).
Czy statystyka jest potrzeba psychologom?
Zasadniczy, praktyczny sens stosowania statystyki to uogólnianie zjawisk zaobserwowanych w pewnej, względnie niedużej próbie, na całą populację generalną, z której ta próba została wylosowana. Statystyka zatem umożliwia badaczowi sformułowanie pewnych ogólniejszych praw.
Statystyka, poprzez uogólnianie prawidłowości zaobserwowanych w pewnych niedużych grupach (próbach), umożliwia wykrywanie takich prawidłowości w dużych populacjach. Narzędzia statystyczne pozwalają wyeliminować przypadkowe błędy pomiaru, klasyfikacji, ale jednocześnie uwzględniają zmienność osobniczą badanej cechy, umożliwiają dotarcie „do sedna” zależności.
Zajmujemy się statystyką w psychologii w ogólnym tego słowa znaczeniu
Pomagamy w opracowaniu metodologii badań własnych i wyników.
Oferujemy pomoc w następujących obszarach:
Opisie i analizie zebranego materiału, w tym grupowanie i prezentacja wyników badań oraz opisowe miary struktury
Wnioskowanie statystyczne, w tym: estymacja statystyczna, ustalenie minimalnej liczebności próby, weryfikacja hipotez badawczych, weryfikacja hipotez nieparametrycznych
Analiza współzależności dwóch cech, w tym: mierniki korelacji, podstawowe współczynniki podobieństwa profilowego, analzia regresji
Analiza współzależności wielu cech, w tym: korelacja wieloraka i cząstkowa, regresja wielu zmiennyc.
Podsumowując, nasza pomoc dotyczy wnioskowania statystycznego i metodologii bada.

Profesionalizm

Ustawicznie podnosimy jakość usług i dbamy o to nasz produkt był innowacyjny

Doświadczenie

Doświadczenie to taka wartość, którą nie da się kupić. To lata pracy nas określają kim jesteśmy