Analiza statystyczna prac magisterskich

Wartość przyszłości polega na tym co dziś potrafimy wytrzymać i ukształtować (Conrad)

ANALIZA STATYSTYCZNA PSYCHOLOGIA

Analiza statystyczna w pracach magisterskich z psychologii przez nas wykonana to gwarancja wysokiej jakości usługi. To co nasz wyróżnia spośród tłumu ofert to szeroki wachlarz usług z metodologii, analizy statystycznej i psychometrii.

OPRACOWANIE STATYSTYCZNE WYNIKÓW BADAŃ

Analizy statystyczne. Tabelaryczne, graficzne i liczbowe sposoby podsumowania. Analiza statystyczna danych

METODOLOGIA

Modele badawcze, zmienne i ich operacjonalizacja. Problemy i hipotezy. Narzędzia badawcze

PSYCHOMETRIA

Pomiar psychologiczny, trafność i rzetelność testów. Normalizacja i standaryzacja testów psychologicznych

Analiza statystyczna z psychologii, metodologia badań, statystyki, prace magisterskie i doktoraty

Analiza statystyczna i metodologia dla wielu studentów z psychologii to ciężki orzech do zgryzienia. Doświadczenie pokazuje, że system edukacji na psychologii jest dziurawy jak ser szwajcarski i moduł dotyczący metodologii czy statystyki na studiach staje się piętą Achillesa dla studentów psychologii. Kto w takim razie za taki stan odpowiada? Żartobliwie bym powiedział, że to wina Tu…….. Tak na poważnie jest to złożony problem który dotyczy zarówno instytucji uczelni jak i samych studentów.
Monitorując sytuacje poziomu edukacji w sferze metodologii i statystyki doszedłem do wniosku, że nasza pomoc jest konieczna dla coraz to większych rzeszy studentów od 1 do 5 roku. Oferujemy pomoc w pełnym zakresie metodologicznym i statystycznym. Analiza statystyczna prac magisterskich realizowana jest rzetelnie i w atrakcyjniej cenie. Doradzamy w przygotowaniu konspektu pracy, wyboru modelu badawczego, procedury badań, narzędzi badawczych (testów psychologicznych) i wykorzystanej statystyki.
Opracowanie statystyczne wyników badań wykonujemy rzetelnie i terminowo. Naszym atutem są wysokie kompetencje, doświadczenie psychologiczne i statystyczne przez co stajemy się atrakcyjni na rynku usług edukacyjnych na poziomie akademickim w opracowaniu statystycznym wyników badań.
Statystykę (rozumianą tu jako zespół metod analizy danych) możemy traktować jako narzędzie do podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji (stąd tak wielkie, wręcz podstawowe, znaczenie odgrywa w statystyce prawdopodobieństwo).
Czy statystyka jest potrzeba psychologom?
Zasadniczy, praktyczny sens stosowania statystyki to uogólnianie zjawisk zaobserwowanych w pewnej, względnie niedużej próbie, na całą populację generalną, z której ta próba została wylosowana. Statystyka zatem umożliwia badaczowi sformułowanie pewnych ogólniejszych praw.
Statystyka, poprzez uogólnianie prawidłowości zaobserwowanych w pewnych niedużych grupach (próbach), umożliwia wykrywanie takich prawidłowości w dużych populacjach. Narzędzia statystyczne pozwalają wyeliminować przypadkowe błędy pomiaru, klasyfikacji, ale jednocześnie uwzględniają zmienność osobniczą badanej cechy, umożliwiają dotarcie „do sedna” zależności.
Zajmujemy się statystyką w psychologii w ogólnym tego słowa znaczeniu.
Pomagamy w opracowaniu metodologii badań własnych i wyników.
Oferujemy pomoc w następujących obszarach:
Opisie i analizie zebranego materiału, w tym grupowanie i prezentacja wyników badań oraz opisowe miary struktury
Wnioskowanie statystyczne, w tym: estymacja statystyczna, ustalenie minimalnej liczebności próby, weryfikacja hipotez badawczych, weryfikacja hipotez nieparametrycznych
Analiza współzależności dwóch cech, w tym: mierniki korelacji, podstawowe współczynniki podobieństwa profilowego, analiza regresji
Analiza współzależności wielu cech, w tym: korelacja wieloraka i cząstkowa, regresja wielu zmiennych.