Lokalizacja,05-092, Łomianki, Polska
+48 603-607-677
biuro@zeus.info.pl

Opracowanie statystyczne wyników

Opracowanie statystyczne wyników badań

Analiza statystyczna wyników badania z psychologii

Analiza statystyczna i metodologia dla wielu studentów ciężka przeprawa w napisaniu pracy dyplomowej z psychologii. Oferujemy pomoc w pełnym zakresie metodologicznym i statystycznym. Doradzamy w przygotowaniu konspektu pracy, wyboru modelu badawczego, procedury badań, narzędzi badawczych i wykorzystanej statystyki. Wykonujemy pełne statystyki terminowo i atrakcyjnie cenowo. Cechuje nas wysokie kompetencje, doświadczenie psychologiczne i statystyczne przez co stajemy się atrakcyjni na rynku usług edukacyjnych na poziomie akademickim. Kiedy ktoś nas zapyta, po co psychologii metodologia i statystyka? odpowiadamy kąśliwie że, pytanie jest nie na miejscu i pozbawiane racjonalnej przesłanki. Z drugiej strony, możemy siebie zapytać, kiedy stało się to oczywiste, że psychologia jest konglomeratem empirii i teorii? Rolę statystyki w badaniach, nie tylko naukowych, możemy rozważać z różnych punktów widzenia. Istotność statystyczna gra tu kluczową rolę. Dzięki stosowaniu metod statystycznych do opracowywania wyników badań jesteśmy w stanie uogólniać rezultaty zaobserwowane w niewielkiej próbie na populację, z której próba ta została wybrana. Stosowanie metod statystycznych umożliwia więc przeprowadzanie badań na stosunkowo niewielkich grupach (osób, czy innych obiektów badania). Tym samym, mimo całej niepewności, jaką obarczone są wyniki analiz statystycznych, dzięki stosowaniu metod statystycznych w opracowywaniu danych, obiektywizujemy odczucia i przeczucia badacza, obiektywizujemy podejmowane decyzje. Statystykę (rozumianą tu jako zespół metod analizy danych) możemy traktować jako narzędzie do podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji (stąd tak wielkie, wręcz podstawowe, znaczenie odgrywa w statystyce prawdopodobieństwo).

Czy statystyka jest potrzeba psychologom? Zasadniczy, praktyczny sens stosowania statystyki to uogólnianie zjawisk zaobserwowanych w pewnej, względnie niedużej próbie, na całą populację generalną, z której ta próba została wylosowana. Statystyka zatem umożliwia badaczowi sformułowanie pewnych ogólniejszych praw. Statystyka, poprzez uogólnianie prawidłowości zaobserwowanych w pewnych niedużych grupach (próbach), umożliwia wykrywanie takich prawidłowości w dużych populacjach. Narzędzia statystyczne pozwalają wyeliminować przypadkowe błędy pomiaru, klasyfikacji, ale jednocześnie uwzględniają zmienność osobniczą badanej cechy, umożliwiają dotarcie „do sedna” zależności.

Zajmujemy się statystyką w psychologii w ogólnym tego słowa znaczeniu Pomagamy w opracowaniu metodologii badań własnych i wyników. Oferujemy pomoc w następujących obszarach: Opisie i analizie zebranego materiału, w tym grupowanie i prezentacja wyników badań oraz opisowe miary struktury Wnioskowanie statystyczne, w tym: estymacja statystyczna, ustalenie minimalnej liczebności próby, weryfikacja hipotez badawczych, weryfikacja hipotez nieparametrycznych Analiza współzależności dwóch cech, w tym: mierniki korelacji, podstawowe współczynniki podobieństwa profilowego, analiza regresji Analiza współzależności wielu cech, w tym: korelacja wieloraka i cząstkowa, regresja wielu zmiennych. Podsumowując, nasza pomoc dotyczy wnioskowania statystycznego i metodologii badań.

Zobacz algorytm wyboru testu istotności dla danych zależnych i niezależnych